بسته‌های اینترنت ایرانسل

شما می‌توانید از بین بسته‌های اینترنت زیر، که دارای تنوع حجمی و زمانی و قیمتی گوناگون است بهترین گزینه را بر اساس الگوی مصرف خود و به منظور مدیریت هزینه‌های خود انتخاب کنید. توجه کنید که بر اساس نوع سیمکارت اعتباری و دائمی و یا اینترنت ثابت TD-LTE می‌توانید بسته‌ها را مشاهده کنید.

بسته اینترنت 1 روزه 500 تومان

20 MB
20 مگ

بسته اینترنت 1 روزه 500 تومان

20 MB
20 مگ

بسته اینترنت 1 روزه 600 تومان

25 MB
25 مگ

بسته اینترنت 1 روزه 600 تومان

25 MB
25 مگ

بسته اینترنت 1 ساعته 900 تومان

نامحدود
نامحدود

بسته اینترنت 1 روزه 900 تومان

50 MB
50 مگ

بسته اینترنت 1 روزه 900 تومان

50 MB
50 مگ

بسته اینترنت 3 روزه 1,000 تومان

40 MB
40 مگ

بسته اینترنت 1 روزه 1,200 تومان

200 MB
50 مگ + 150 مگ شبانه

بسته اینترنت 1 روزه 1,200 تومان

200 MB
50 مگ + 150 مگ شبانه

بسته اینترنت 2 ساعته 1,500 تومان

نامحدود
نامحدود

بسته اینترنت 1 روزه 1,500 تومان

250 MB
100 مگ + 150 مگ شبانه

بسته اینترنت 1 روزه 1,500 تومان

250 MB
100 مگ + 150 مگ شبانه

بسته اینترنت 7 روزه 1,500 تومان

40 MB
40 مگ

بسته اینترنت 7 روزه 1,500 تومان

40 MB
40 مگ

بسته اینترنت 5 روزه 2,000 تومان

100 MB
100 مگ

بسته اینترنت 1 ساعته 2,000 تومان

1 GB
1 گیگ

بسته اینترنت 3 ساعته 2,000 تومان

نامحدود
نامحدود

بسته اینترنت 1 روزه 2,000 تومان

300 MB
150 مگ + 150 مگ شبانه

بسته اینترنت 1 روزه 2,000 تومان

300 MB
150 مگ + 150 مگ شبانه

بسته اینترنت 3 روزه 2,000 تومان

100 MB
100 مگ

بسته اینترنت 7 روزه 2,000 تومان

5 GB
5 گیگ

بسته اینترنت 7 روزه 2,000 تومان

60 MB
60 مگ

بسته اینترنت 7 روزه 2,000 تومان

5 GB
5 گیگ

بسته اینترنت 7 روزه 2,000 تومان

60 MB
60 مگ

بسته اینترنت 1 روزه 2,500 تومان

750 MB
750 مگ

بسته اینترنت 7 روزه 2,500 تومان

200 MB
100 مگ + 100 مگ شبانه

بسته اینترنت 7 روزه 2,500 تومان

200 MB
100 مگ + 100 مگ شبانه

بسته اینترنت 2 ساعته 3,000 تومان

2 GB
2 گیگ

بسته اینترنت 1 روزه 3,000 تومان

600 MB
200 مگ + 400 مگ شبانه

بسته اینترنت 1 روزه 3,000 تومان

600 MB
200 مگ + 400 مگ شبانه

بسته اینترنت 1 روزه 3,000 تومان

500 MB
500 مگ

بسته اینترنت 3 روزه 3,000 تومان

200 MB
200 مگ

بسته اینترنت 1 ماهه 3,000 تومان

5 GB
5 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 3,000 تومان

5 GB
5 گیگ

بسته اینترنت 3 ساعته 4,000 تومان

3 GB
3 گیگ

بسته اینترنت 1 روزه 4,000 تومان

1 GB
1 گیگ

بسته اینترنت 3 روزه 4,000 تومان

500 MB
500 مگ

بسته اینترنت 7 روزه 4,000 تومان

400 MB
200 مگ + 200 مگ شبانه

بسته اینترنت 7 روزه 4,000 تومان

400 MB
200 مگ + 200 مگ شبانه

بسته اینترنت 15 روزه 4,000 تومان

200 MB
200 مگ

بسته اینترنت 10 روزه 5,000 تومان

270 MB
270 مگ

بسته اینترنت 3 روزه 5,000 تومان

1 GB
1 گیگ

بسته اینترنت 3 روزه 5,000 تومان

1.5 GB
1.5 گیگ

بسته اینترنت 3 روزه 5,000 تومان

1.5 GB
1.5 گیگ

بسته اینترنت 7 روزه 5,000 تومان

900 MB
400 مگ + 500 مگ شبانه

بسته اینترنت 7 روزه 5,000 تومان

900 MB
400 مگ + 500 مگ شبانه

بسته اینترنت 1 روزه 6,000 تومان

2 GB
2 گیگ

بسته اینترنت 3 روزه 7,000 تومان

2 GB
2 گیگ

بسته اینترنت 15 روزه 7,000 تومان

500 MB
500 مگ

بسته اینترنت 7 روزه 8,000 تومان

2 GB
1 گیگ + 1 گیگ شبانه

بسته اینترنت 7 روزه 8,000 تومان

2 GB
1 گیگ + 1 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 8,000 تومان

700 MB
400 مگ + 300 مگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 8,000 تومان

2 GB
2 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 8,500 تومان

800 MB
400 مگ + 400 مگ شبانه

بسته اینترنت 15 روزه 9,000 تومان

1 GB
1 گیگ

بسته اینترنت 15 روزه 10,000 تومان

600 MB
600 مگ

بسته اینترنت 7 روزه 10,000 تومان

6 GB
2 گیگ + 4 گیگ شبانه

بسته اینترنت 7 روزه 10,000 تومان

6 GB
2 گیگ + 4 گیگ شبانه

بسته اینترنت 7 روزه 10,000 تومان

2 GB
2 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 10,000 تومان

2.5 GB
1.5 گیگ + 1 گیگ شبانه

بسته اینترنت 15 روزه 11,000 تومان

2 GB
2 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 11,000 تومان

3 GB
1.5 گیگ + 1.5 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 11,000 تومان

3 GB
1.5 گیگ + 1.5 گیگ شبانه

بسته اینترنت 7 روزه 12,000 تومان

4 GB
4 گیگ

بسته اینترنت 7 روزه 12,000 تومان

4 GB
4 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 13,000 تومان

3 GB
3 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 13,000 تومان

4 GB
4 گیگ

بسته اینترنت 7 روزه 14,000 تومان

4 GB
4 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 14,000 تومان

5 GB
2.5 گیگ + 2.5 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 14,000 تومان

5 GB
2.5 گیگ + 2.5 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 14,000 تومان

4.5 GB
3 گیگ + 1.5 گیگ شبانه

بسته اینترنت 15 روزه 15,000 تومان

4 GB
4 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 16,000 تومان

4 GB
4 گیگ

بسته اینترنت 7 روزه 18,000 تومان

6 GB
6 گیگ

بسته اینترنت 20 روزه 20,000 تومان

6.5 GB
6.5 گیگ

بسته اینترنت 15 روزه 19,000 تومان

6 GB
6 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 20,000 تومان

5 GB
5 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 20,000 تومان

7 GB
7 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 20,000 تومان

7.5 GB
5 گیگ + 2.5 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 22,000 تومان

9 GB
3 گیگ + 6 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 22,000 تومان

9 GB
3 گیگ + 6 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 25,000 تومان

10 GB
5 گیگ + 5 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 25,000 تومان

6 GB
6 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 25,000 تومان

6 GB
6 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 28,000 تومان

8 GB
8 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 30,000 تومان

12 GB
6 گیگ + 6 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 30,000 تومان

12 GB
6 گیگ + 6 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 32,000 تومان

16 GB
8 گیگ + 8 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 32,000 تومان

16 GB
8 گیگ + 8 گیگ شبانه

بسته اینترنت 15 روزه 32,500 تومان

10 GB
10 گیگ

بسته اینترنت 15 روزه 32,500 تومان

10 GB
10 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 33,000 تومان

9 GB
9 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 33,000 تومان

9 GB
9 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 35,000 تومان

9 GB
9 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 35,000 تومان

9 GB
9 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 37,500 تومان

12 GB
12 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 37,500 تومان

12 GB
12 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 42,000 تومان

12 GB
12 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 42,000 تومان

12 GB
12 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 47,000 تومان

18 GB
18 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 47,000 تومان

18 GB
18 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 48,000 تومان

16 GB
16 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 50,000 تومان

24 GB
12 گیگ + 12 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 50,000 تومان

24 GB
12 گیگ + 12 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 52,000 تومان

16 GB
16 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 55,000 تومان

24 GB
12 گیگ + 12 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 55,000 تومان

24 GB
12 گیگ + 12 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 55,000 تومان

18 GB
18 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 55,000 تومان

18 GB
18 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 58,000 تومان

24 GB
24 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 58,000 تومان

24 GB
24 گیگ

بسته اینترنت 2 ماهه 60,000 تومان

30 GB
30 گیگ

بسته اینترنت 2 ماهه 60,000 تومان

30 GB
30 گیگ

بسته اینترنت 7 روزه 66,000 تومان

100 GB
100 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 70,000 تومان

36 GB
18 گیگ + 18 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 70,000 تومان

36 GB
18 گیگ + 18 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 75,000 تومان

36 GB
36 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 75,000 تومان

36 GB
36 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 75,000 تومان

24 GB
24 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 75,000 تومان

24 GB
24 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 80,000 تومان

32 GB
32 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 87,000 تومان

32 GB
32 گیگ

بسته اینترنت 2 ماهه 90,000 تومان

48 GB
24 گیگ + 24 گیگ شبانه

بسته اینترنت 2 ماهه 90,000 تومان

48 GB
24 گیگ + 24 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 90,000 تومان

48 GB
48 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 90,000 تومان

48 GB
48 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 95,000 تومان

36 GB
36 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 95,000 تومان

36 GB
36 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 95,000 تومان

32 GB
32 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 105,000 تومان

75 GB
50 گیگ + 25 گیگ شبانه

بسته اینترنت 2 ماهه 110,000 تومان

72 GB
36 گیگ + 36 گیگ شبانه

بسته اینترنت 2 ماهه 110,000 تومان

72 GB
36 گیگ + 36 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 110,000 تومان

72 GB
72 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 110,000 تومان

72 GB
72 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 115,000 تومان

48 GB
48 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 115,000 تومان

48 GB
48 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 120,000 تومان

48 GB
48 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 120,000 تومان

48 GB
48 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 125,000 تومان

64 GB
64 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 140,000 تومان

64 GB
64 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 150,000 تومان

150 GB
100 گیگ + 50 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 150,000 تومان

72 GB
72 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 150,000 تومان

72 GB
72 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 155,000 تومان

64 GB
64 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 155,000 تومان

72 GB
72 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 155,000 تومان

72 GB
72 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 170,000 تومان

64 GB
64 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 175,000 تومان

100 GB
100 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 175,000 تومان

100 GB
100 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 180,000 تومان

128 GB
128 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 180,000 تومان

150 GB
100 گیگ + 50 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ساله 185,000 تومان

96 GB
96 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 185,000 تومان

96 GB
96 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 195,000 تومان

120 GB
120 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 195,000 تومان

120 GB
120 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 215,000 تومان

128 GB
128 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 230,000 تومان

300 GB
200 گیگ + 100 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 250,000 تومان

128 GB
128 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 280,000 تومان

128 GB
128 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 310,000 تومان

256 GB
256 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 310,000 تومان

300 GB
200 گیگ + 100 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 380,000 تومان

256 GB
256 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 450,000 تومان

256 GB
256 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 500,000 تومان

750 GB
500 گیگ + 250 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 550,000 تومان

512 GB
512 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 700,000 تومان

512 GB
512 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 750,000 تومان

750 GB
500 گیگ + 250 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ساله 950,000 تومان

1024 GB
1024 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 1,000,000 تومان

1500 GB
1000 گیگ + 500 گیگ شبانه
ایرانسل‌یار - در حال ساخت

هیچ بسته‌ اینترنتی
با فیلتر انتخابی شما یافت نشد