بسته‌های اینترنت ایرانسل

شما می‌توانید از بین بسته‌های اینترنت زیر، که دارای تنوع حجمی و زمانی و قیمتی گوناگون است بهترین گزینه را بر اساس الگوی مصرف خود و به منظور مدیریت هزینه‌های خود انتخاب کنید. توجه کنید که بر اساس نوع سیمکارت اعتباری و دائمی و یا اینترنت ثابت TD-LTE می‌توانید بسته‌ها را مشاهده کنید.

بسته اینترنت 1 روزه 500 تومان

20 MB
20 مگ

بسته اینترنت 1 روزه 500 تومان

20 MB
20 مگ

بسته اینترنت 1 روزه 600 تومان

25 MB
25 مگ

بسته اینترنت 1 روزه 600 تومان

25 MB
25 مگ

بسته اینترنت 1 ساعته 900 تومان

-1 MB
-1 مگ

بسته اینترنت 1 روزه 900 تومان

50 MB
50 مگ

بسته اینترنت 1 روزه 900 تومان

50 MB
50 مگ

بسته اینترنت 3 روزه 1,000 تومان

40 MB
40 مگ

بسته اینترنت 1 روزه 1,200 تومان

200 MB
50 مگ + 150 مگ شبانه

بسته اینترنت 1 روزه 1,200 تومان

200 MB
50 مگ + 150 مگ شبانه

بسته اینترنت 2 ساعته 1,500 تومان

-1 MB
-1 مگ

بسته اینترنت 1 روزه 1,500 تومان

250 MB
100 مگ + 150 مگ شبانه

بسته اینترنت 1 روزه 1,500 تومان

250 MB
100 مگ + 150 مگ شبانه

بسته اینترنت 7 روزه 1,500 تومان

40 MB
40 مگ

بسته اینترنت 7 روزه 1,500 تومان

40 MB
40 مگ

بسته اینترنت 5 روزه 2,000 تومان

100 MB
100 مگ

بسته اینترنت 1 ساعته 2,000 تومان

1 GB
1 گیگ

بسته اینترنت 3 ساعته 2,000 تومان

-1 MB
-1 مگ

بسته اینترنت 1 روزه 2,000 تومان

300 MB
150 مگ + 150 مگ شبانه

بسته اینترنت 1 روزه 2,000 تومان

300 MB
150 مگ + 150 مگ شبانه

بسته اینترنت 3 روزه 2,000 تومان

100 MB
100 مگ

بسته اینترنت 7 روزه 2,000 تومان

5 GB
5 گیگ

بسته اینترنت 7 روزه 2,000 تومان

60 MB
60 مگ

بسته اینترنت 7 روزه 2,000 تومان

5 GB
5 گیگ

بسته اینترنت 7 روزه 2,000 تومان

60 MB
60 مگ

بسته اینترنت 1 روزه 2,500 تومان

750 MB
750 مگ

بسته اینترنت 7 روزه 2,500 تومان

200 MB
100 مگ + 100 مگ شبانه

بسته اینترنت 7 روزه 2,500 تومان

200 MB
100 مگ + 100 مگ شبانه

بسته اینترنت 2 ساعته 3,000 تومان

2 GB
2 گیگ

بسته اینترنت 1 روزه 3,000 تومان

600 MB
200 مگ + 400 مگ شبانه

بسته اینترنت 1 روزه 3,000 تومان

600 MB
200 مگ + 400 مگ شبانه

بسته اینترنت 1 روزه 3,000 تومان

500 MB
500 مگ

بسته اینترنت 3 روزه 3,000 تومان

200 MB
200 مگ

بسته اینترنت 3 ساعته 4,000 تومان

3 GB
3 گیگ

بسته اینترنت 1 روزه 4,000 تومان

1 GB
1 گیگ

بسته اینترنت 3 روزه 4,000 تومان

500 MB
500 مگ

بسته اینترنت 7 روزه 4,000 تومان

400 MB
200 مگ + 200 مگ شبانه

بسته اینترنت 7 روزه 4,000 تومان

400 MB
200 مگ + 200 مگ شبانه

بسته اینترنت 15 روزه 4,000 تومان

200 MB
200 مگ

بسته اینترنت 10 روزه 5,000 تومان

270 MB
270 مگ

بسته اینترنت 3 روزه 5,000 تومان

1 GB
1 گیگ

بسته اینترنت 3 روزه 5,000 تومان

1.5 GB
1.5 گیگ

بسته اینترنت 3 روزه 5,000 تومان

1.5 GB
1.5 گیگ

بسته اینترنت 7 روزه 5,000 تومان

900 MB
400 مگ + 500 مگ شبانه

بسته اینترنت 7 روزه 5,000 تومان

900 MB
400 مگ + 500 مگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 5,000 تومان

600 MB
200 مگ + 400 مگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 5,000 تومان

600 MB
200 مگ + 400 مگ شبانه

بسته اینترنت 1 روزه 6,000 تومان

2 GB
2 گیگ

بسته اینترنت 3 روزه 7,000 تومان

2 GB
2 گیگ

بسته اینترنت 7 روزه 7,000 تومان

2 GB
2 گیگ

بسته اینترنت 7 روزه 7,000 تومان

2 GB
2 گیگ

بسته اینترنت 15 روزه 7,000 تومان

500 MB
500 مگ

بسته اینترنت 1 ماهه 7,000 تومان

1.5 GB
500 مگ + 1 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 7,000 تومان

1.5 GB
500 مگ + 1 گیگ شبانه

بسته اینترنت 7 روزه 8,000 تومان

2 GB
1 گیگ + 1 گیگ شبانه

بسته اینترنت 7 روزه 8,000 تومان

2 GB
1 گیگ + 1 گیگ شبانه

بسته اینترنت 15 روزه 9,000 تومان

1 GB
1 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 9,000 تومان

3 GB
1 گیگ + 2 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 9,000 تومان

3 GB
1 گیگ + 2 گیگ شبانه

بسته اینترنت 15 روزه 10,000 تومان

600 MB
600 مگ

بسته اینترنت 7 روزه 10,000 تومان

6 GB
2 گیگ + 4 گیگ شبانه

بسته اینترنت 7 روزه 10,000 تومان

6 GB
2 گیگ + 4 گیگ شبانه

بسته اینترنت 7 روزه 10,000 تومان

2 GB
2 گیگ

بسته اینترنت 7 روزه 11,000 تومان

4 GB
4 گیگ

بسته اینترنت 7 روزه 11,000 تومان

4 GB
4 گیگ

بسته اینترنت 15 روزه 11,000 تومان

2 GB
2 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 11,000 تومان

4.5 GB
1.5 گیگ + 3 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 11,000 تومان

4.5 GB
1.5 گیگ + 3 گیگ شبانه

بسته اینترنت 7 روزه 12,000 تومان

4 GB
4 گیگ

بسته اینترنت 7 روزه 12,000 تومان

4 GB
4 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 13,900 تومان

7.5 GB
2.5 گیگ + 5 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 13,900 تومان

7.5 GB
2.5 گیگ + 5 گیگ شبانه

بسته اینترنت 7 روزه 14,000 تومان

4 GB
4 گیگ

بسته اینترنت 7 روزه 15,000 تومان

6 GB
6 گیگ

بسته اینترنت 7 روزه 15,000 تومان

6 GB
6 گیگ

بسته اینترنت 15 روزه 15,000 تومان

4 GB
4 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 15,000 تومان

15 GB
5 گیگ + 10 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 15,000 تومان

15 GB
5 گیگ + 10 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 15,900 تومان

10.5 GB
3.5 گیگ + 7 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 15,900 تومان

10.5 GB
3.5 گیگ + 7 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 16,900 تومان

12 GB
4 گیگ + 8 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 16,900 تومان

12 GB
4 گیگ + 8 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 17,000 تومان

21 GB
7 گیگ + 14 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 17,000 تومان

21 GB
7 گیگ + 14 گیگ شبانه

بسته اینترنت 7 روزه 18,000 تومان

6 GB
6 گیگ

بسته اینترنت 20 روزه 20,000 تومان

6.5 GB
6.5 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 18,900 تومان

15 GB
5 گیگ + 10 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 18,900 تومان

15 GB
5 گیگ + 10 گیگ شبانه

بسته اینترنت 7 روزه 19,000 تومان

8 GB
8 گیگ

بسته اینترنت 7 روزه 19,000 تومان

8 GB
8 گیگ

بسته اینترنت 15 روزه 19,000 تومان

6 GB
6 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 19,000 تومان

27 GB
9 گیگ + 18 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 19,000 تومان

27 GB
9 گیگ + 18 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 20,500 تومان

33 GB
11 گیگ + 22 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 20,500 تومان

33 GB
11 گیگ + 22 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 20,900 تومان

18 GB
6 گیگ + 12 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 20,900 تومان

18 GB
6 گیگ + 12 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 22,000 تومان

5 GB
5 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 22,000 تومان

5 GB
5 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 22,500 تومان

21 GB
7 گیگ + 14 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 22,500 تومان

21 GB
7 گیگ + 14 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 23,900 تومان

24 GB
8 گیگ + 16 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 23,900 تومان

24 GB
8 گیگ + 16 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 24,000 تومان

7 GB
7 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 25,000 تومان

45 GB
15 گیگ + 30 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 25,000 تومان

45 GB
15 گیگ + 30 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 25,000 تومان

6 GB
6 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 25,000 تومان

6 GB
6 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 25,500 تومان

27 GB
9 گیگ + 18 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 25,500 تومان

27 GB
9 گیگ + 18 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 25,500 تومان

33 GB
11 گیگ + 22 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 25,500 تومان

33 GB
11 گیگ + 22 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 26,900 تومان

30 GB
10 گیگ + 20 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 26,900 تومان

30 GB
10 گیگ + 20 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 30,000 تومان

60 GB
20 گیگ + 40 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 30,000 تومان

60 GB
20 گیگ + 40 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 30,000 تومان

45 GB
15 گیگ + 30 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 30,000 تومان

45 GB
15 گیگ + 30 گیگ شبانه

بسته اینترنت 15 روزه 32,500 تومان

10 GB
10 گیگ

بسته اینترنت 15 روزه 32,500 تومان

10 GB
10 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 33,000 تومان

9 GB
9 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 33,000 تومان

9 GB
9 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 33,900 تومان

45 GB
15 گیگ + 30 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 33,900 تومان

45 GB
15 گیگ + 30 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 35,000 تومان

75 GB
25 گیگ + 50 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 35,000 تومان

75 GB
25 گیگ + 50 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 35,000 تومان

60 GB
20 گیگ + 40 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 35,000 تومان

60 GB
20 گیگ + 40 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 35,000 تومان

9 GB
9 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 35,000 تومان

9 GB
9 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 37,500 تومان

12 GB
12 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 37,500 تومان

12 GB
12 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 40,000 تومان

75 GB
25 گیگ + 50 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 40,000 تومان

75 GB
25 گیگ + 50 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 40,000 تومان

60 GB
20 گیگ + 40 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 40,000 تومان

60 GB
20 گیگ + 40 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 40,900 تومان

60 GB
20 گیگ + 40 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 40,900 تومان

60 GB
20 گیگ + 40 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ساله 42,000 تومان

12 GB
12 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 42,000 تومان

12 GB
12 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 45,000 تومان

75 GB
25 گیگ + 50 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 45,000 تومان

75 GB
25 گیگ + 50 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 47,000 تومان

18 GB
18 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 47,000 تومان

18 GB
18 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 47,900 تومان

75 GB
25 گیگ + 50 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 47,900 تومان

75 GB
25 گیگ + 50 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 55,000 تومان

18 GB
18 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 55,000 تومان

18 GB
18 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 58,000 تومان

24 GB
24 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 58,000 تومان

24 GB
24 گیگ

بسته اینترنت 2 ماهه 60,000 تومان

30 GB
30 گیگ

بسته اینترنت 2 ماهه 60,000 تومان

30 GB
30 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 60,000 تومان

24 GB
12 گیگ + 12 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ساله 60,000 تومان

24 GB
12 گیگ + 12 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 65,000 تومان

150 GB
50 گیگ + 100 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 65,000 تومان

150 GB
50 گیگ + 100 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 70,000 تومان

150 GB
50 گیگ + 100 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 70,000 تومان

150 GB
50 گیگ + 100 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 75,000 تومان

36 GB
36 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 75,000 تومان

36 GB
36 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 75,000 تومان

150 GB
50 گیگ + 100 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 75,000 تومان

150 GB
50 گیگ + 100 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ساله 75,000 تومان

24 GB
24 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 75,000 تومان

24 GB
24 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 85,000 تومان

150 GB
50 گیگ + 100 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ساله 85,000 تومان

150 GB
50 گیگ + 100 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 90,000 تومان

48 GB
48 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 90,000 تومان

48 GB
48 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 90,000 تومان

48 GB
24 گیگ + 24 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 95,000 تومان

36 GB
36 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 95,000 تومان

36 GB
36 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 110,000 تومان

72 GB
72 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 110,000 تومان

72 GB
72 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 110,000 تومان

72 GB
36 گیگ + 36 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 115,000 تومان

48 GB
48 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 115,000 تومان

48 GB
48 گیگ

بسته اینترنت 1 ماهه 120,000 تومان

300 GB
100 گیگ + 200 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ماهه 120,000 تومان

300 GB
100 گیگ + 200 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ساله 120,000 تومان

48 GB
48 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 120,000 تومان

48 GB
48 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 125,000 تومان

300 GB
100 گیگ + 200 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 125,000 تومان

300 GB
100 گیگ + 200 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 130,000 تومان

300 GB
100 گیگ + 200 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 130,000 تومان

300 GB
100 گیگ + 200 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ساله 140,000 تومان

300 GB
100 گیگ + 200 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ساله 140,000 تومان

300 GB
100 گیگ + 200 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 150,000 تومان

72 GB
72 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 150,000 تومان

72 GB
72 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 150,000 تومان

72 GB
72 گیگ

بسته اینترنت 1 ساله 150,000 تومان

72 GB
72 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 175,000 تومان

100 GB
100 گیگ

بسته اینترنت 6 ماهه 175,000 تومان

100 GB
100 گیگ

بسته اینترنت 3 ماهه 220,000 تومان

600 GB
200 گیگ + 400 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 220,000 تومان

600 GB
200 گیگ + 400 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 225,000 تومان

600 GB
200 گیگ + 400 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 225,000 تومان

600 GB
200 گیگ + 400 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ساله 235,000 تومان

600 GB
200 گیگ + 400 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ساله 235,000 تومان

600 GB
200 گیگ + 400 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 300,000 تومان

900 GB
300 گیگ + 600 گیگ شبانه

بسته اینترنت 3 ماهه 300,000 تومان

900 GB
300 گیگ + 600 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 305,000 تومان

900 GB
300 گیگ + 600 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 305,000 تومان

900 GB
300 گیگ + 600 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ساله 315,000 تومان

900 GB
300 گیگ + 600 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ساله 315,000 تومان

900 GB
300 گیگ + 600 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 500,000 تومان

1800 GB
600 گیگ + 1200 گیگ شبانه

بسته اینترنت 6 ماهه 500,000 تومان

1800 GB
600 گیگ + 1200 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ساله 510,000 تومان

1800 GB
600 گیگ + 1200 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ساله 510,000 تومان

1800 GB
600 گیگ + 1200 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ساله 800,000 تومان

3000 GB
1000 گیگ + 2000 گیگ شبانه

بسته اینترنت 1 ساله 800,000 تومان

3000 GB
1000 گیگ + 2000 گیگ شبانه
ایرانسل‌یار - یافت نشد

هیچ بسته‌ اینترنتی
با فیلتر انتخابی شما یافت نشد